Artikel 1: Algemeen

In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1.    Wij: Agire4U B.V.
1.2.    Afnemer: degene, tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die goederen/diensten afneemt van:

 

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
2.2.    Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

3.1.    Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, van onze vertegenwoordigers en/of werknemers zijn vrijblijvend.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1.    Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk hebben bevestigd, danwel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering c.q. deellevering hebben voldaan.
4.2.    Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1.    De opgegeven prijzen gelden voor de levering af magazijn, als bedoeld in de laatste versie van de Incoterms vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, en zijn exclusief B.T.W..
5.2.    De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.
5.3.    Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 6: Betaling

6.1.    Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door ons aan te wijzen bankrekening.
6.2.    Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de afnemer - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
6.3.    Indien wij tot invordering overgaan, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van  € 150,00.

 

Artikel 7: Levering

7.1.    Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
7.2.    Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.
7.3.    Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
7.4.    De afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.

 

Artikel 8: Eigendomsovergang

8.1.    Tot aan het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij ons.
8.2.    De afnemer verplicht zich de aan hem afgeleverde en niet betaalde zaken niet aan een derde af te staan of deze zaken aan onze beschikkingsmacht te onttrekken, in welke vorm ook, alvorens de afnemer zijn betalingsverplichtingen aan ons geheel is nagekomen. Mocht onverhoopt blijken dat de afgeleverde zaken door welke oorzaak ook niet te onzer beschikking komen, dan hebben wij het recht van de afnemer een door hem te betalen boete te vorderen ter grootte van € 10.000,00 onverminderd de betalingsverplichting van de gehele koopprijs door de afnemer.
8.3.    Wanneer afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij zonder ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij afnemer.
De afnemer verleent ons alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden, danwel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal afnemer ons machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.
8.4.    Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden de goederen op te slaan op een wijze die voor de afgegeven goederen gebruikelijk is en die, indien wij zulks verlangen, deze als ons eigendom kenbaar doet zijn.

 

Artikel 9: Opzegging / beëindiging overeenkomst

9.1.    Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen.
9.2.    In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kunnen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien afnemer een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard - al dan niet op eigen verzoek - in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van afnemer. Wij zullen wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1.    Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.
10.2.    Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:
Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

 

Artikel 11: Reclame

11.1.    Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 24 uur na aankoopdatum ons daarvan in kennis stelt.
In de handel gebruikelijke, niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking tenzij er sprake is van een aanmerkelijke afwijking.
Bij onzichtbare gebreken kan de afnemer geen beroep doen op enige tekortkoming in de overeenkomst, indien hij niet binnen 24 uur na ontdekking van de gebreken ons daarvan schriftelijk in kennis stelt.
11.2.    Reclames die ons bereiken na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van de producten, evenals reclames betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.
11.3.    Afnemer is verplicht op verzoek van ons de zaken waarover deze reclameert aan ons te retourneren.
11.4.    Klachten inzake onze facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.
11.5.    Het indienen van klachten/reclames ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

 

Artikel 12: Garantie

12.1.    Ingeval wij door ons ingekochte goederen aan afnemer doorleveren, beperkt onze garantie zich tot de garantie die de producent van bedoelde goederen daarop verleent.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.    Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
13.2.    Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij ons te melden.
13.3.    Afnemer vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de afnemer.

 

Artikel 14: Retourzendingen

14.1.    Retourzendingen zonder onze voorafgaande toestemming zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de afnemer. Het staat ons in dat geval vrij de goederen voor rekening van afnemer bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de afnemer te houden.
14.2.    Retourzendingen, die door ons niet zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.
14.3.    Retourzendingen geschieden immer voor rekening en risico van afnemer.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1.    Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2.    Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Maastricht worden onderworpen.